درخواست استرداد وجوه خروج از کشورنرخ وجوه خروج از کشور برای سال 1397
پرداخت الکترونیکی وجوه خروج از کشور
ثبت درخواست استرداد وجوه خروج از کشور (در دست اقدام)
پیگیری درخواست استرداد وجوه خروج از کشور (در دست اقدام)